menuhelpid

Menuhelpid štruktúra je konečné údaje zapísané na RT_MENU zdroj pre ponuka alebo vedľajšia ponuka, ak člen resInfo POPUPMENUITEM štruktúra je nastavený na MFR_POPUP. Štruktúra menuhelpid vymedzenie za predpokladu, tu je vysvetlenie iba; nie je prítomný akýkoľvek štandardný hlavička súboru.

 tYPEDEF struct menuhelpid {DWORD helpID; 
} menuhelpid 
 

Člen

helpID
Určuje číselný výraz označuje identifikátor použiť na identifikáciu menu počas spracovania WM_HELP.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.

Pozri tiež

Zdroje prehľad zdrojov štruktúr, MENUHEADER, POPUPMENUITEM

Index