Spracovanie dvakrát kliknite na položku Správa

Prijímať správy dvakrát kliknite na okno musí patriť k triedu okna, ktorá má štýl triedy CS_DBLCLKS. Môžete nastaviť tento štýl pri registrácii Trieda okna, ako je to znázornené v nasledovnom príklade.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  WC.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = hInstance; 
  WC.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "Skrytie"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  návrat RegisterClass(amp;wc); 
} 
 

Dvakrát kliknite na položku Správa je vždy predchádza tlačidlo nadol správy. Z tohto dôvodu aplikácie zvyčajne používajú dvakrát kliknite na položku Správa rozšíriť úlohu, ktorá sa začala počas tlačidlo nadol správy.

Index