Zobrazenie ikony

Vašu žiadosť môžete načítať a vytvorte ikony na zobrazenie v oblasti aplikácie klienta alebo podriadené okná. Následujúci príklad demonštruje ako upriamiť ikonu do klientskej oblasti okna, ktorého zobrazenie kontexte (DC) je identifikovaný parametrom hdc .

HICON hIcon1;  / / ikonu zvládnuť HDC hdc;    / / zvládnuť zobrazíte kontexte DrawIcon (hdc, 10, 20, hIcon1) 
 

Systém automaticky zobrazí triedy icon(s) okna. Vašu žiadosť môžete priradiť triedu ikony pri registrácii triedu okna. Vašu žiadosť môžete nahradiť ikona triedy pomocou SetClassLong funkciu. Táto funkcia zmení predvolené okno Nastavenie pre všetky okná danej triedy. V nasledujúcom príklade nahradí triedy ikona ikony, ktorého zdrojový identifikátor je 480.

HINSTANCE hinst;      / / popisovača na aktuálnu inštanciu HWND hwnd;         / / hlavné okno rukoväť / / zmeniť ikonu pre triedu okna hwnd spoločnosti. 
 
SetClassLong(hwnd, // window handle GCL_HICON, // changes icon (LONG) LoadIcon(hinst, MAKEINTRESOURCE(480))
  ) 
 

Ďalšie informácie o okne tried zobraziť Okno triedy.

Index