Pomocou ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové

Príklad v tomto oddiele demonštruje ako použiť okno postup na výrobu dialógové okno vyzve používateľa na zadanie hesla.

Jednoriadkové upraviť kontroly v dialógovom okne heslo má ES_PASSWORD štýlu. V predvolenom nastavení upravovať kontroly s tento štýl displej pre každý znak hviezdička užívateľské typy. V tomto príklade však využíva správu EM_SETPASSWORDCHAR na zmeniť predvolený znak hviezdička na znamienko plus (+).

Toto okno postup zmení predvolené tlačidlo push z zrušiť OK ako používateľ zadá textu v ovládacom prvku upraviť. Ak používateľ stlačí tlačidlo OK, okno postup používa na načítanie textu správy EM_LINELENGTH a EM_GETLINE.

LRESULT CALLBACK PassProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  CHAR lpszPassword[16]; 
  WORD cchPassword; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Set password character to a plus sign (+) 
 
      SendDlgItemMessage(hDlg, 
        IDE_PASSWORDEDIT, 
        EM_SETPASSWORDCHAR, 
        (WPARAM) '+', 
        (LPARAM) 0); 
 
      // Set the default push button to "Cancel." 
 
      SendMessage(hDlg, 
        DM_SETDEFID, 
        (WPARAM) IDCANCEL, 
        (LPARAM) 0); 
 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      // Set the default push button to "OK" when the user 
      // enters text. 
 
      if(HIWORD (wParam) == EN_CHANGE && 
          LOWORD(wParam) == IDE_PASSWORDEDIT) 
      {
        SendMessage(hDlg, 
          DM_SETDEFID, 
          (WPARAM) IDOK, 
          (LPARAM) 0); 
      }
 
      switch(wParam) 
      { 
        case IDOK: 
 
          // Get number of characters. 
 
          cchPassword = (WORD) SendDlgItemMessage(hDlg, 
            IDE_PASSWORDEDIT, 
            EM_LINELENGTH, 
            (WPARAM) 0, 
            (LPARAM) 0); 
 
          if (cchPassword >= 16) 
          { 
            MessageBox(hDlg, 
              "Too many characters.", 
              "Error", 
              MB_OK); 
            EndDialog(hDlg, TRUE); 
            return FALSE; 
          } 
          else if (cchPassword == 0) 
          { 
            MessageBox(hDlg, 
              "No characters entered.", 
              "Error", 
              MB_OK); 
            EndDialog(hDlg, TRUE); 
            return FALSE; 
          } 
 
          // Put the number of characters into first word 
          // of buffer. 
 
          *((LPWORD)lpszPassword) = cchPassword; 
 
          // Get the characters. 
 
          SendDlgItemMessage(hDlg, 
            IDE_PASSWORDEDIT, 
            EM_GETLINE, 
            (WPARAM) 0,    // line 0 
            (LPARAM) lpszPassword); 
 
          // Null-terminate the string. 
 
          lpszPassword[cchPassword] = 0; 
 
          MessageBox(hDlg, 
            lpszPassword, 
            "Did it work?", 
            MB_OK); 
 
          // Call a local password-parsing function. 
 
          ParsePassword(lpszPassword); 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        case IDCANCEL: 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
      } 
      return 0; 
  } 
  return FALSE; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lParam); 
} 
 

Index