Pomocou klávesnice na presun kurzora

Pretože systému nevyžaduje myš, žiadosti by mali byť schopné simulovať akcií myši pomocou klávesnice. Nasledujúci príklad ukazuje, ako to dosiahnuť, pomocou funkcie GetCursorPos a SetCursorPos a spracovaním vstup z klávesy so šípkami.

HCURSOR hCurs1, hCurs2;  // cursor handles 
 
POINT pt;         // cursor location 
RECT rc;          // client area coordinates 
static int repeat = 1;   // repeat key counter 
 
// 
// Other declarations and initialization. 
// 
 
switch (message) 
{ 
// 
// Process other messages. 
// 
 
  case WM_KEYDOWN: 
 
    if (wParam != VK_LEFT && wParam != VK_RIGHT && 
    wParam != VK_UP && wParam != VK_DOWN) 
    { 
      break; 
    } 
 
    GetCursorPos(&pt); 
 
    // Convert screen coordinates to client coordinates. 
 
    ScreenToClient(hwnd, &pt); 
 
    switch (wParam) 
    { 
    // Move the cursor to reflect which 
    // arrow keys are pressed. 
 
      case VK_LEFT:        // left arrow 
        pt.x -= repeat; 
        break; 
 
      case VK_RIGHT:       // right arrow 
        pt.x += repeat; 
        break; 
 
      case VK_UP:         // up arrow 
        pt.y -= repeat; 
        break; 
 
      case VK_DOWN:        // down arrow 
        pt.y += repeat; 
        break; 
 
      default: 
        return NULL; 
 
    } 
 
    repeat++;      // increment repeat count 
 
    // Keep the cursor in the client area. 
 
    GetClientRect(hwnd, &rc); 
 
    if (pt.x >= rc.right) 
    { 
      pt.x = rc.right - 1; 
    } 
    else 
    { 
      if (pt.x < rc.left) 
      { 
        pt.x = rc.left; 
      } 
    } 
 
    if (pt.y >= rc.bottom) 
      pt.y = rc.bottom - 1; 
    else 
      if (pt.y < rc.top) 
        pt.y = rc.top; 
 
    // Convert client coordinates to screen coordinates. 
 
    ClientToScreen(hwnd, &pt); 
    SetCursorPos(pt.x, pt.y); 
    break; 
 
  case WM_KEYUP: 
 
    repeat = 1;      // clear repeat count 
    break; 
 
} 
 

Index