IPrintDialogCallback::InitDone

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

PrintDlgEx funkcia volá metódu InitDone po skon¦ien+! systému inicializuje Všeobecné stránky Tlačiť hárok vlastností.

Hodnota HRESULT InitDone() 

Parametre

Žiadna.

Note:

Návrat S_OK zabrániť PrintDlgEx funkciu vykonávajú svoje predvolené akcie.

Návrat S_FALSE umožniť PrintDlgEx vykonávať svoje predvolené akcie. V súčasnosti PrintDlgEx nevykonáva žiadne predvolené spracovanie po InitDone hovoru.

Poznámky

Ak objekt spätného volania implementuje IObjectWithSite rozhranie, funkcie volania PrintDlgEx IObjectWithSite::SetSite metóda, ktorá prechádza IPrintDialogServices ukazovateľ na objekt spätného volania. PrintDlgEx funkcia volá metódu SetSite pred volaním metódy InitDone . Toto umožňuje InitDone implementáciu a používanie IPrintDialogServices metódy získavať informácie o aktuálne vybratej tlačiarne.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 5.0 alebo novšia.
Windows:Nepodporované.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, IPrintDialogCallback, IObjectWithSite, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index