Spracovaním správy WM_DRAWITEM

Vlastník ťahané rozbaľovacie pole odošle hlásenie WM_DRAWITEM svojho materského okno alebo dialógové okno pole poriadku zakaždým, keď žiadosť musí prekresliť položky zoznamu. LParam parameter bodov na DRAWITEMSTRUCT štruktúry, ktorá identifikuje kontrolu a zoznam tovaru. Taktiež obsahuje informácie potrebné na maľovať predmetu.

Napríklad pri vytváraní dialógové okno námestie jedlo zobrazí text položky zoznamu a bitovej mapy spojené so skupinou potravín. Ak má tovar zameranie, tiež čerpá aktivačný obdĺžnik. Pred zobrazením text v príklade nastaví farby popredia a pozadia na základe výberu položky. Pretože rozbaľovacie pole štýl CBS_HASSTRINGS, zoznamom tvrdí text pre každú položku zoznamu, ktorý môže byť obnovený pomocou CB_GETLBTEXT správy.

Bitové mapy použiť pre položku zoznamu závisí od potravín group. InitGroupListpoužíva hlásenie CB_SETITEMDATA chcete pridružiť konštanta každú položku zoznamu, identifikáciu príslušnej skupiny potravín. Okno postup používa túto hodnotu obsiahnuté v itemData členskom DRAWITEMSTRUCT štruktúru, určiť, ktoré bitové mapy zobrazíte. Systém používa dva bitové mapy pre každý symbol skupiny potravín: Čiernobiela bitová mapa s SRCAND rastrové operácie chcete vymazať nepravidelné región pozadí obrázka a farieb bitovej mapy s prevádzkou rastrové SRCPAINT maľovať obraz.