Vlastník ťahané tlačidlami

Rodičovské okno vlastník ťahané tlačidlo zvyčajne reaguje na aspoň troch správ pre tlačidlo: WM_INITDIALOG, WM_COMMANDa WM_DRAWITEM. Nie je potrebné spracovať WM_MEASUREITEM správu pre vlastníka ťahané tlačidlá.

Keď ste lakom vlastník ťahané tlačidlo, systému odošle rodičovské okno správu WM_DRAWITEM, ktorého lParam body DRAWITEMSTRUCT štruktúru. Použite túto štruktúru s všetky ťahané vlastník kontroly poskytnúť žiadosť informácie, ktoré požaduje maľovať na ovládací prvok. ItemAction a itemState členovia DRAWITEMSTRUCT štruktúru definovať ako paint vlastník ťahané tlačidlo.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spracovať WM_INITDIALOG, WM_DRAWITEM a WM_COMMAND správy pre vlastníka ťahané tlačidlá. V tomto príklade je znázornené čerpať z dvoch bitové mapy pre ovládací prvok, v závislosti od toho, či je ovládací prvok vybratý. By zvyčajne používa parameter wParam WM_DRAWITEM správy identifikovať ovládací prvok; v tomto príklade sa predpokladá iba jeden ovládací prvok.

BOOL CALLBACK OwnDrawProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, 
             LPARAM lParam) 
{ 
  HDC hdcMem; 
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis; 
 
  switch (message) 
  { 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // hinst, hbm1 and hbm2 are defined globally. 
      hbm1 = LoadBitmap((HANDLE) hinst, "OwnBit1"); 
      hbm2 = LoadBitmap((HANDLE) hinst, "OwnBit2"); 
      return TRUE; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
      hdcMem = CreateCompatibleDC(lpdis->hDC); 
 
      if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) // if selected 
        SelectObject(hdcMem, hbm2); 
      else 
        SelectObject(hdcMem, hbm1); 
 
      // Destination 
      StretchBlt( 
        lpdis->hDC,     // destination DC 
        lpdis->rcItem.left, // x upper left 
        lpdis->rcItem.top, // y upper left 
 
        // The next two lines specify the width and 
        // height. 
        lpdis->rcItem.right - lpdis->rcItem.left, 
        lpdis->rcItem.bottom - lpdis->rcItem.top, 
        hdcMem,  // source device context 
        0, 0,   // x and y upper left 
        32,    // source bitmap width 
        32,    // source bitmap height 
        SRCCOPY); // raster operation 
 
      DeleteDC(hdcMem); 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
      if (wParam == IDOK 
        || wParam == IDCANCEL) 
      { 
        EndDialog(hDlg, TRUE); 
        return TRUE; 
      } 
      if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) 
      { 
        switch (LOWORD(wParam)) 
        { 
          case IDC_OWNERDRAW: 
 
            // application-defined processing 
 
            break; 
        } 
      } 
      break; 
 
    case WM_DESTROY: 
      DeleteObject(hbm1); // delete bitmaps 
      DeleteObject(hbm2); 
 
      break; 
 
  } 
  return FALSE; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(lParam); 
} 
 

Index