Kontrola stavu dostupnosti Parameter

Nasledujúce fragment kódu používa GetSystemMetrics funkcia pre overenie parameter zvuku. Ak GetSystemMetrics Vracia TRUE, žiadosť by mala predložiť všetky dôležité informácie vo vizuálnej podobe.

BOOL fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 
 

Index