Crearea unui meniu de clasă

Următorul exemplu arată cum se creează un meniu pentru clasa pentru o cerere, creați o fereastră care utilizează meniul de clasă, și procesul de comenzi de meniu în procedura fereastra.

Următoarele este partea relevantă a aplicației antet Fișier:

/ / Meniu-șablon resurse identificator # define IDM_MYMENURESOURCE 3

Următoarele sunt porțiuni relevante a cererii în sine:

HINSTANCE hinst; 
 
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
  MSG msg;    // message 
  WNDCLASS wc;  // windowclass data 
  HWND hwnd;   // handle to the main window 
 
  // Create the window class for the main window. Specify 
  // the identifier of the menu-template resource as the 
  // lpszMenuName member of the WNDCLASS structure to create 
  // the class menu. 
 
  wc.style = 0; 
  wc.lpfnWndProc = (WNDPROC) MainWndProc; 
  wc.cbClsExtra = 0; 
  wc.cbWndExtra = 0; 
  wc.hInstance = hinstance; 
  wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); 
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); 
  wc.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDM_MYMENURESOURCE); 
  wc.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  if (!RegisterClass(&wc)) 
    return FALSE; 
 
  hinst = hinstance; 
 
  // Create the main window. Set the hmenu parameter to NULL so 
  // that the system uses the class menu for the window. 
 
  hwnd = CreateWindow("MainWClass", "Sample Application", 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hinstance, 
    NULL); 
 
  if (hwnd == NULL) 
    return FALSE; 
 
  // Make the window visible and send a WM_PAINT message to the 
  // window procedure. 
 
  ShowWindow(hwnd, nCmdShow); 
  UpdateWindow(hwnd); 
 
  // Start the main message loop. 
 
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  { 
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
  return msg.wParam; 
    UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance); 
} 
 
 
LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    // Process other window messages. 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      // Test for the identifier of a command item. 
 
      switch(LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDM_FI_OPEN: 
          DoFileOpen();  // application-defined 
          break; 
 
        case IDM_FI_CLOSE: 
          DoFileClose(); // application-defined 
          break; 
        // Process other menu commands. 
 
        default: 
          break; 
 
      } 
      return 0; 
 
    // Process other window messages. 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 

Index