Prelucrarea un dublu clic pe mesaj

Pentru a primi mesaje de dublu clic, o fereastră trebuie să aparțină o clasă fereastra care are stilul de clasa CS_DBLCLKS. Setați acest stil când înregistrarea clasei fereastra, a?a cum se arată în exemplul următor.

 BOOL Init&Application(HINSTANCE hInstance) {WNDCLASS wc; 
 
  WC.style = CS_DBLCLKS | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 
  WC.lpfnWndProc = MainWndProc (WNDPROC); 
  WC.cbClsExtra = 0; 
  WC.cbWndExtra = 0; 
  WC.hInstance = hInstance; 
  WC.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION); 
  WC.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_IBEAM); 
  WC.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH); 
  WC.lpszMenuName = "MainMenu"; 
  WC.lpszClassName = "MainWClass"; 
 
  return RegisterClass(amp;wc); 
} 

 

Un dublu clic pe mesaj este întotdeauna precedat de un buton în jos mesaj. Din acest motiv, aplicații de obicei utilizează un dublu clic pe mesaj pentru a extinde o activitate care a început în timpul un buton în jos mesaj.

Index