Crearea o casetă listă proprietarul-trase

Următorul exemplu arată cum să atragă o casetă listă care conține cinci proprietarul-trase elemente: patru instrumente de desen și o furculiță. Fiecare element din listă apare ca un bitmap, urmat de numele obiectului. Un buton solicită utilizatorului pentru a selecta un element care nu este ca altele. Alegerea butonului cu furcă selectat afișează un mesaj "You 're right!" și se închide caseta de dialog. Alegerea butonului cu orice alte lista element selectat afișează un mesaj "Încercați din nou!".

Caseta listă a stilurile LBS_OWNERDRAW și LBS_HASSTRINGS, în plus față de stiluri de caseta listă standard. Codul inițializează caseta listă prin trimiterea mesajului LB_ADDSTRING pentru a seta textul și apoi trimite mesajul LB_SETITEMDATA pentru a asocia un bitmap cu fiecare element din caseta listă. Codul, de asemenea, setează înălțimea fiecare element din caseta listă de prelucrare mesajul WM_MEASUREITEM și atrage text și bitmap pentru fiecare element prin prelucrare mesaj WM_DRAWITEM.

#define XBITMAP 80 
#define YBITMAP 20 
 
#define BUFFER MAX_PATH 
 
HBITMAP hbmpPencil, hbmpCrayon, hbmpMarker, hbmpPen, hbmpFork; 
HBITMAP hbmpPicture, hbmpOld; 
 
void AddItem(HWND hwnd, LPSTR lpstr, HBITMAP hbmp) 
{ 
  int nItem; 
 
  nItem = SendMessage(hwndList, LB_ADDSTRING, 0, lpstr); 
  SendMessage(hwndList, LB_SETITEMDATA, nItem, hbmp); 
} 
 
DWORD APIENTRY DlgDrawProc( 
    HWND hDlg,      // window handle to dialog box 
    UINT message,     // type of message 
    UINT wParam,     // message-specific information 
    LONG lParam) 
{ 
  int nItem; 
  TCHAR tchBuffer[BUFFER]; 
  HBITMAP hbmp; 
  HWND hListBox; 
  TEXTMETRIC tm; 
  int y; 
  HDC hdcMem; 
  LPMEASUREITEMSTRUCT lpmis; 
  LPDRAWITEMSTRUCT lpdis; 
  RECT rcBitmap; 
 
  switch (message) 
  { 
 
    case WM_INITDIALOG: 
 
      // Load bitmaps. 
 
      hbmpPencil = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(700)); 
      hbmpCrayon = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(701)); 
      hbmpMarker = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(702)); 
      hbmpPen = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(703)); 
      hbmpFork = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(704)); 
 
      // Retrieve list box handle. 
 
      hListBox = GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF); 
 
      // Initialize the list box text and associate a bitmap 
      // with each list box item. 
 
      AddItem(hListBox, "pencil", hbmpPencil); 
      AddItem(hListBox, "crayon", hbmpCrayon); 
      AddItem(hListBox, "marker", hbmpMarker); 
      AddItem(hListBox, "pen",  hbmpPen); 
      AddItem(hListBox, "fork",  hbmpFork); 
 
      SetFocus(hListBox); 
      SendMessage(hListBox, LB_SETCURSEL, 0, 0); 
      return TRUE; 
 
    case WM_MEASUREITEM: 
 
      lpmis = (LPMEASUREITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // Set the height of the list box items. 
 
      lpmis->itemHeight = 20; 
      return TRUE; 
 
    case WM_DRAWITEM: 
 
      lpdis = (LPDRAWITEMSTRUCT) lParam; 
 
      // If there are no list box items, skip this message. 
 
      if (lpdis->itemID == -1) 
      { 
        break; 
      } 
 
      // Draw the bitmap and text for the list box item. Draw a 
      // rectangle around the bitmap if it is selected. 
 
      switch (lpdis->itemAction) 
      { 
        case ODA_SELECT: 
        case ODA_DRAWENTIRE: 
 
          // Display the bitmap associated with the item. 
 
          hbmpPicture =(HBITMAP)SendMessage(lpdis->hwndItem, 
            LB_GETITEMDATA, lpdis->itemID, (LPARAM) 0); 
 
          hdcMem = CreateCompatibleDC(lpdis->hDC); 
          hbmpOld = SelectObject(hdcMem, hbmpPicture); 
 
          BitBlt(lpdis->hDC, 
            lpdis->rcItem.left, lpdis->rcItem.top, 
            lpdis->rcItem.right - lpdis->rcItem.left, 
            lpdis->rcItem.bottom - lpdis->rcItem.top, 
            hdcMem, 0, 0, SRCCOPY); 
 
          // Display the text associated with the item. 
 
          SendMessage(lpdis->hwndItem, LB_GETTEXT, 
            lpdis->itemID, (LPARAM) tchBuffer); 
 
          GetTextMetrics(lpdis->hDC, &tm); 
 
          y = (lpdis->rcItem.bottom + lpdis->rcItem.top - 
            tm.tmHeight) / 2; 
 
          TextOut(lpdis->hDC, 
            XBITMAP + 6, 
            y, 
            tchBuffer, 
            strlen(tchBuffer)); 
 
          SelectObject(hdcMem, hbmpOld); 
          DeleteDC(hdcMem); 
 
          // Is the item selected? 
 
          if (lpdis->itemState & ODS_SELECTED) 
          { 
            // Set RECT coordinates to surround only the 
            // bitmap. 
 
            rcBitmap.left = lpdis->rcItem.left; 
            rcBitmap.top = lpdis->rcItem.top; 
            rcBitmap.right = lpdis->rcItem.left + XBITMAP; 
            rcBitmap.bottom = lpdis->rcItem.top + YBITMAP; 
 
            // Draw a rectangle around bitmap to indicate 
            // the selection. 
 
            DrawFocusRect(lpdis->hDC, &rcBitmap); 
          } 
          break; 
 
        case ODA_FOCUS: 
 
          // Do not process focus changes. The focus caret 
          // (outline rectangle) indicates the selection. 
          // The IDOK button indicates the final 
          // selection. 
 
          break; 
      } 
      return TRUE; 
 
    case WM_COMMAND: 
 
      switch (LOWORD(wParam)) 
      { 
        case IDOK: 
          // Get the selected item's text. 
 
          nItem = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
            LB_GETCURSEL, 0, (LPARAM) 0); 
            hbmp = SendMessage(GetDlgItem(hDlg, IDL_STUFF), 
              LB_GETITEMDATA, nItem, 0); 
 
          // If the item is not the correct answer, tell the 
          // user to try again. 
          //
          // If the item is the correct answer, congratulate 
          // the user and destroy the dialog box. 
 
          if (hbmp != hbmpFork) 
          { 
            MessageBox(hDlg, "Try again!", "Oops", MB_OK); 
            return FALSE; 
          } 
          else 
          { 
            MessageBox(hDlg, "You're right!", 
              "Congratulations.", MB_OK); 
 
           // Fall through. 
 
          } 
 
        case IDCANCEL: 
 
          // Destroy the dialog box. 
 
          EndDialog(hDlg, TRUE); 
          return TRUE; 
 
        default: 
 
          return FALSE; 
      } 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      // Free any resources used by the bitmaps. 
 
      DeleteObject(hbmpPencil); 
      DeleteObject(hbmpCrayon); 
      DeleteObject(hbmpMarker); 
      DeleteObject(hbmpPen); 
      DeleteObject(hbmpFork); 
 
      return TRUE; 
 
    default: 
      return FALSE; 
 
  } 
  return FALSE; 
}