Pobieranie właściwości okna

Okno można utworzyć dojścia do jego okno właściwości danych i używać tych danych do jakichkolwiek celów. W poniższym przykładzie użyto GetProp celu uzyskania dojścia do właściwości okna identyfikowane przez PROP_ICON, PROP_CURSOR i PROP_BUFFER. Przykład następnie wyświetla zawartość buforu pamięci nowo otrzymane, kursorów i ikon obszaru okna klienta.

# define PATHLENGTH 256 HWND hwndSubclass;     / / uchwyt z hIconProp uchwyt okna subclassed, hCursProp; 
HGLOBAL hMemProp; 
char * lpFilename; 
TCHAR tchBuffer [PATHLENGTH]; 
int nSize; 
HDC hdc; 
 
/ / Get właściwości okna, a następnie używać tych danych. 
 
hIconProp = GetProp (HICON) (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = GetProp (HCURSOR) (hwndSubclass, "PROP_CURSOR"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "PROP_CURSOR", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = GetProp (HGLOBAL) (hwndSubclass, "PROP_BUFFER"); 
lpFilename = GlobalLock(hMemProp); 
nSize = sprintf (tchBuffer, "ścieżka do pliku: % s", lpFilename); 
TextOut (hdc, 10, 10, tchBuffer, nSize) 

 

Index