Dodawanie właściwości okna

W poniższym przykładzie wczytuje ikonę, a następnie kursor i przydzielanie pamięci buforowej. W przykładzie użyto następnie funkcja funkcji SetProp przypisać wynikowy ikony, kursor i uchwyty pamięci jako okno właściwości okna określone przez zmienne zdefiniowane przez aplikację hwndSubclass. Właściwości są identyfikowane poprzez ciągów, PROP_ICON, PROP_CURSOR i PROP_BUFFER.

# define BUFORU 4096 wystąpienie HINSTANCE hinst;       / / uchwyt z bieżącej instancji HWND hwndSubclass;     / / uchwyt z hIcon uchwyt okna subclassed, hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
char * lpMem; 
[TCHAR tchPath] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Obciążenia zasobów. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Przydzielić i zapełnić bufor pamięci. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, bufor); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Set okno właściwości hwndSubclass. 
 
Funkcji SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
Funkcji SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
Funkcji SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 

 

Index