EnumProps

Funkcja EnumProps wylicza wszystkie pozycje z listy właściwości okna, przekazując je, jedna po drugiej, do funkcji wywołania zwrotnego określony. EnumProps jest kontynuowane, aż do ostatniego zapisu jest wyliczany lub zwraca wartość FAŁSZ, funkcja wywołania zwrotnego.

 int EnumProps ( HWND  hWnd, / / dojście do oknaPROPENUMPROClpEnumFunc / / wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, w których listy właściwość ma być wyliczone.
lpEnumFunc
Wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wywołania zwrotnego zobacz opis funkcji PropEnumProc.

Zwraca wartości

Wartość zwracany określa ostatnia wartość zwracany przez funkcję wywołania zwrotnego. Jeśli funkcja nie znalazł właściwość wyliczenie jest -1.

Uwagi

Aplikację można usunąć tylko te właściwości, który został dodany. Nie należy usunąć właściwości dodawane przez inne aplikacje, albo przez sam system.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć user32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Omówienie właściwości okna, okno właściwości funkcji, EnumPropsEx, GetProp, PropEnumProc, RemoveProp, funkcji SetProp

Index