Wyświetlanie okna właściwości dla danego okna

W poniższym przykładzie funkcja EnumPropsEx Wyświetla identyfikatory ciągów właściwości okna w oknie określone przez zmienne zdefiniowane przez aplikację hwndSubclass. Funkcja ta opiera się na zdefiniowanych przez aplikację callback function WinPropProc do wyświetlania ciągi w obszaru okna klienta.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji / /, listę właściwości okna. 
 
BOOL wywołania zwrotnego WinPropProc (HWND hwndSubclass, / / uchwyt okna z właściwości LPCSTR lpszString, / / właściwości ciąg lub atom uchwyt hData) / / obsługi danych {statyczne int nProp = 1;  / / właściwości licznik TCHAR tchBuffer [BUFORU]; / / ciąg rozwinięta buforu int nSize;        / / rozmiar ciągu w buforze HDC hdc;         / / kontekstu urządzenia obsługi hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Wyświetlić okno właściwości ciąg w obszarze klienta. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: % s", nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10, nProp * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  Zwraca wartość PRAWDA; 
} 

 

Index