Usuwanie właściwości okna

Gdy okno jest niszczony, musi zniszczyć wszelkie właściwości okna, które ją ustawić. Poniższy przykład używa funkcji EnumPropsEx i wywołanie zwrotne definiowane przez zastosowanie funkcji DelPropProc do zniszczenia właściwości skojarzone z okna określone przez zmienne zdefiniowane przez aplikację hwndSubclass. Funkcja wywołania zwrotnego, który używa funkcji RemoveProp , jest także pokazana.

sprawa WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    podział; 
 
/ / DelPropProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji / / który usuwa właściwość okna. 
 
BOOL wywołania zwrotnego DelPropProc (HWND hwndSubclass, / / uchwyt okna z właściwości LPCSTR lpszString, / / właściwości ciąg lub atom uchwyt hData) / / danych obsługuje {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    Zwraca wartość PRAWDA; 
} 

 

Index