Własnością systemu Windows

Zachodzące na siebie lub wyskakujące okna można własnością innego zakładkę lub wyskakujące okna. Będąc właścicielem umieszcza kilka ograniczeń w oknie.

Tylko zakładkę lub wyskakujące okna można okno właściciela; okna podrzędnego nie może być okno właściciela. Aplikacja tworzy własnością okno, określając uchwyt okna właściciela jako parametr hwndParent funkcji CreateWindowEx , gdy tworzy okno stylem, WS_OVERLAPPED lub WS_POPUP. Parametr hwndParent musi identyfikować zakładkę lub wyskakujące okna. Jeśli hwndParent identyfikuje okna podrzędnego, system przypisze własności do okna nadrzędnego najwyższego poziomu okna podrzędnego. Po utworzeniu własnością okna, aplikacja nie może przetransferować własność okna do innego okna.

Okna dialogowe i okna komunikatów należą windows domyślnie. Aplikacja określa okna właściciela podczas wywoływania funkcji, która tworzy okno dialogowe lub okno komunikatu.

Aplikację można użyć funkcji GetWindow z flagą GW_OWNER do pobrania uchwyt, aby oknie właściciela.

Index