GetTopWindow

Funkcja GetTopWindow analizuje kolejności z okien podrzędnych skojarzone z okna nadrzędnego określonego i pobiera dojście do okna podrzędnego na górze kolejności z.

 (HWND GetTopWindow HWND  hWnd / / dojście do okna nadrzędnego);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna nadrzędnego, którego okien podrzędnych mają być badane. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja zwraca uchwyt w oknie w górnej części współrzędną.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest dojście do okna podrzędnego na górze kolejności Z. Jeśli określonego okna nie okien podrzędnych, wartość zwracana jest wartość NULL. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy użyć funkcja GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, GetNextWindow, GetWindow