Tworzenia, wyliczania i zmiany rozmiaru okien podrzędnych

Obszaru okna klienta można podzielić w różnych obszarach funkcjonalnych, przy użyciu okien podrzędnych. Tworzenie okna podrzędnego przypomina tworzenia głównego okna — użyj funkcji funkcji CreateWindowEx . Aby utworzyć okna klasy zdefiniowane przez aplikację okna, musi zarejestrować klasy okna i ustanawiać procedurę okna przed utworzeniem okno podrzędne. Należy podać okno podrzędne stylu WS_CHILD i określić okno nadrzędne dla okna podrzędnego, podczas jej tworzenia.

Poniższy przykład dzieli obszaru klienckiego okno główne aplikacji na trzech obszarach funkcjonalnych tworząc trzy okien podrzędnych o równej liczbie delegatów. Każde z okien podrzędnych tej samej wysokości jako głównego okna klienta obszar, ale każdy jest jednej trzeciej jego szerokość. Główne okno tworzy dziecka windows w odpowiedzi na komunikat WM_CREATE , którego główne okno otrzyma podczas procesu tworzenia okna. Ponieważ każde okno dziecko zostało zapisane w stylu WS_BORDER, każda posiada cienkie obramowanie. Ponadto ponieważ styl WS_VISIBLE nie jest określony, każde z okien podrzędnych początkowo jest ukryty. Zauważ również, że każde z okien podrzędnych jest przypisany identyfikator okna podrzędnego.

Główne okno rozmiarach i pozycje okien podrzędnych w odpowiedzi na komunikat WM_SIZE , otrzymywane w głównym oknie po zmianie jego rozmiaru. W odpowiedzi na WM_SIZE głównego okna pobiera wymiarów obszaru klienckiego za pomocą funkcji GetWindowRect i następnie przechodzi wymiary do funkcji EnumChildWindows . EnumChildWindows przechodzi uchwyt, aby każde z okien podrzędnych, z kolei, do funkcji wywołania zwrotnego EnumChildProc zdefiniowanych przez aplikację. Ta funkcja rozmiarach i umieszczenie każdego okna podrzędnego przez wywołanie funkcji MoveWindow ; rozmiar i położenie opierają się na wymiary okna głównego obszaru klienckiego i identyfikator okno podrzędne. Później EnumChildProc wywołania funkcji ShowWindow aby oknie widoczny.

#define ID_FIRSTCHILD 100 
#define ID_SECONDCHILD 101 
#define ID_THIRDCHILD 102 
 
LONG APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
  RECT rcClient; 
  int i; 
 
  switch(uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: // creating main window 
 
      // Create three invisible child windows. 
 
      for (i = 0; i < 3; i++) 
      { 
        CreateWindowEx( 
          0, 
          "ChildWClass", 
          (LPCTSTR) NULL, 
          WS_CHILD | WS_BORDER, 
          0,0,0,0, 
          hwnd, 
          (HMENU) (int) (ID_FIRSTCHILD + i), 
          hinst, 
          NULL); 
      }
 
      return 0; 
 
    case WM_SIZE:  // main window changed size 
 
      // Get the dimensions of the main window's client 
      // area, and enumerate the child windows. Pass the 
      // dimensions to the child windows during enumeration. 
 
      GetClientRect(hwnd, &rcClient); 
      EnumChildWindows(hwnd, EnumChildProc, 
        (LPARAM) &rcClient); 
      return 0; 
    // Process other messages. 
 
  } 
  return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
} 
 
BOOL CALLBACK EnumChildProc(HWND hwndChild, LPARAM lParam) 
{ 
  LPRECT rcParent; 
  int i, idChild; 
 
  // Retrieve the child-window identifier. Use it to set the 
  // position of the child window. 
 
  idChild = GetWindowLong(hwndChild, GWL_ID); 
 
  if (idChild == ID_FIRSTCHILD) 
    i = 0; 
  else if (idChild == ID_SECONDCHILD) 
    i = 1; 
  else 
    i = 2; 
 
  // Size and position the child window. 
 
  rcParent = (LPRECT) lParam; 
  MoveWindow(hwndChild, 
    (rcParent->right / 3) * i, 
    0, 
    rcParent->right / 3, 
    rcParent->bottom, 
    TRUE); 
 
  // Make sure the child window is visible. 
 
  ShowWindow(hwndChild, SW_SHOW); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index