OpenIcon

Funkcja OpenIcon Przywraca zminimalizowane okno (ikony) poprzedni rozmiar i położenie; następnie uaktywnia okno.

(BOOL OpenIcon HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przywrócić i aktywowane.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

OpenIcon wysyła wiadomość WM_QUERYOPEN do danego okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, CloseWindow, IsIconic, ShowWindow

Index