LOWORD

Makro LOWORD pobiera wyraz bity z podaną wartość 32-bitowy.

Słowo LOWORD) DWORD  dwValue / / wartość z którego bity programu word jest pobierana);
 

Parametry

dwValue
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest słowem bity określoną wartość.

Uwagi

Makro LOWORD jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define LOWORD(l) ((słowo) (l)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, HIWORD, LOBYTE

Index