GetWindowThreadProcessId

Funkcja GetWindowThreadProcessId pobiera identyfikator wątku, który utworzył określonego okna i, opcjonalnie, identyfikator procesu, który utworzył okna.

(DWORD GetWindowThreadProcessId HWND  hWnd, / / dojście do oknaLPDWORDlpdwProcessId / / adresu zmiennej dla identyfikatora procesu);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna.
lpdwProcessId
Wskaźnik na wartość 32-bitowa, która odbiera identyfikator procesu. Jeśli ten parametr nie jest równa NULL, GetWindowThreadProcessId kopiuje identyfikator procesu do 32-bitowymi wartościami; w przeciwnym razie nie robi.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest identyfikator wątku, który utworzył okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcje

Index