STYLESTRUCT

Struktura STYLESTRUCT zawiera style okien w oknie.

element TypeDef struct tagSTYLESTRUCT {/ / ss DWORD styleOld; 
    DWORD styleNew; 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 

 

Członkowie

styl
Określa tablicę okno rozszerzone stylu lub flag.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.5 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno struktur, WM_STYLECHANGED, WM_STYLECHANGING

Index