CLIENTCREATESTRUCT

Struktura CLIENTCREATESTRUCT zawiera informacje o menu i wielu pierwszego dokumentu okno potomne interfejsu (MDI) okna klienta MDI. Aplikacja przekazuje wskaźnik do tej struktury jako parametr lpvParam funkcji CreateWindow podczas tworzenia okna klienta MDI.

element TypeDef struct tagCLIENTCREATESTRUCT {/ / ccs uchwyt hWindowMenu; 
    UINT idFirstChild; 
} CLIENTCREATESTRUCT 

 

Członkowie

hWindowMenu
Dojście do menu Okno aplikacji MDI. Aplikacja MDI można pobrać ten uchwyt z menu Okno ramek MDI przy użyciu funkcji GetSubMenu.
idFirstChild
Określa identyfikator okno podrzędne pierwsze okno potomne MDI utworzone. System zwiększa identyfikator dla każdego dodatkowego okno potomne MDI, aplikacja tworzy i ponownie przypisuje identyfikatory, jeżeli aplikacji niszczy okno, aby zachować ciągły zakres identyfikatorów. Identyfikatory te są używane w WM_COMMAND wiadomości wysyłane do stosowania MDI ramki okna, gdy okno dziecko jest wybierany z menu Okno; nie kolidowały z innych identyfikatorów polecenia.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno struktur, właściwości CreateWindow, GetSubMenu, MDICREATESTRUCT, WM_COMMAND

Index