ArrangeIconicWindows

Funkcja ArrangeIconicWindows Rozmieszcza wszystkie okna zminimalizowane dziecko (ikony) okna nadrzędnego określonego.

 (UINT ArrangeIconicWindows HWND  hWnd / / dojście do okna nadrzędnego);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna nadrzędnego.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest wysokości jednego wiersza ikon.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Aplikacja, która utrzymuje własne okien podrzędnych zminimalizowane można użyć funkcji ArrangeIconicWindows do rozmieścić ikony w oknie nadrzędnym. Tej funkcji można również rozmieścić ikony na pulpicie. Aby pobrać uchwyt okna, aby oknie pulpitu, należy użyć funkcji GetDesktopWindow.

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIICONARRANGE do wielu okna klienta interfejsu (MDI) w dokumencie aby oknie klienta do Rozmieść jego zminimalizowanych okien podrzędnych MDI.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, CloseWindow, GetDesktopWindow

Index