GetWindowRect

Funkcja GetWindowRect pobiera wymiary prostokąta obwiedni określonego okna. Wymiary są podane zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, które są względem lewego górnego rogu ekranu.

(BOOL GetWindowRect HWND  hWnd, / / dojście do oknaLPRECTlpRect / / adres struktury dla okna współrzędne);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna.
lpRect
Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera współrzędne ekranu narożniki lewym górnym i dolnym prawym rogu okna.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, GetClientRect, RECT

Index