ShowWindowAsync

Funkcja ShowWindowAsync ustawia stan Pokaż okno utworzone przez inny wątek.

(BOOL ShowWindowAsync HWND  hWnd, / / dojście do oknaintnCmdShow / / wyświetlanie stanu okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna.
nCmdShow
Określa, w jaki sposób okno ma zostać wyświetlona. Listy możliwych wartości na ten temat można znaleźć w opisie funkcji ShowWindow.

Zwraca wartości

Jeśli okno był wcześniej widoczny, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli okno zostało ukryte, wartość zwracany jest zero.

Uwagi

Ta funkcja księguje zdarzenia Pokaż okno do kolejki wiadomości danego okna. Aplikację można użyć tej funkcji do uniknięcia, stając się zawiesił podczas oczekiwania na uratowania aplikacja zakończy przetwarzanie zdarzenia Pokaż okno.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji ShowWindow

Index