Okno uchwyty

Po utworzeniu okna, funkcja tworzenia zwraca uchwyt okna , którego unikatowo identyfikuje okna. Aplikacja używa tego dojścia w innych funkcji kierować swoje działania do okna. Uchwyt okna ma typ danych HWND ; podczas deklarowania zmiennej, która posiada uchwyt okna aplikacji należy użyć tego typu.

Istnieją specjalne stałe, które mogą zastąpić uchwyt okna w niektórych funkcji. Na przykład, aplikacja można użyć HWND_BROADCAST w funkcji SendMessage i SendMessageTimeout lub HWND_DESKTOP w MapWindowPoints funkcji.

Chociaż stałej NULL nie jest dojście do okna, można użyć niektórych funkcji do określenia, że żadne okno nie jest naruszona. Na przykład określając wartość NULL dla parametru hwndParent funkcji funkcji CreateWindowEx tworzy okno, w którym nie ma nadrzędnej lub właściciela. Określanie wartości NULL do funkcji MessageBox hWnd parametr tworzy okno komunikatu, które ma bez właściciela. Niektóre funkcje mogą zwrócić NULL zamiast uchwytu, wskazując, że danego działania odnosi się do okna.

Aplikację można użyć funkcji FindWindow do wykrycia, czy okno o nazwie określonej klasy lub okno nazwa istnieje w systemie. Jeśli istnieje takie okno, FindWindow zwraca uchwyt do okna. Aby ograniczyć wyszukiwanie do okien podrzędnych określonej aplikacji, należy użyć funkcji FindWindowEx . Funkcja IsWindow określa, czy uchwyt okna identyfikuje ważne, istniejące okno.

Index