WM_ENABLE

Wiadomość WM_ENABLE jest wysyłany, gdy aplikacja zmiany stanu włączonego okna. Jest wysyłana do okna, którego stanu włączonego ulega zmianom. Ta wiadomość jest wysyłana, zanim funkcja EnableWindow zwraca, ale po zmienił się stan włączone (WS_DISABLED stylu bitów) okna.

WM_ENABLE fEnabled = wParam (wartość logiczna);   / / włączone/wyłączone Flaga 

 

Parametry

fEnabled
Wartość wParam. Określa, czy okno zostało włączone lub wyłączone. Ten parametr ma wartość TRUE, jeśli włączono okna lub FALSE jeśli wyłączono okna.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, EnableWindow

Index