NCCALCSIZE_PARAMS

Struktura NCCALCSIZE_PARAMS zawiera informacje, że aplikacja może używać podczas przetwarzania komunikatu WM_NCCALCSIZE do obliczania rozmiaru, położenia i ważne zawartość obszaru klienckiego okna.

element TypeDef struct _NCCALCSIZE_PARAMS {/ / nccp RECT rgrc [3]; 
    PWINDOWPOS lppos; 
} NCCALCSIZE_PARAMS 

 

Członkowie

rgrc
Określa tablicę prostokątów. Pierwszy zawiera nowe współrzędne okno, w którym został przeniesiony lub zmiana rozmiaru. Drugi zawiera współrzędne okna, zanim został przeniesiony lub zmiana rozmiaru. Trzeci zawiera współrzędne obszaru okna klienta, zanim został przeniesiony lub zmiana rozmiaru okna. Jeśli okno to jest okno potomne, współrzędne są ustalane względem obszaru klienckiego okno nadrzędne. Jeśli okno to jest okno najwyższego poziomu, współrzędne są ustalane względem środka ekranu.
lppos
Wskaźnik do struktury WINDOWPOS , zawierającą wartości rozmiar i położenie, określony w operacji, która przeniesieniu lub zmianie rozmiaru okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno struktur, MoveWindow, RECT, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_NCCALCSIZE

Index