GetClientRect

Funkcja GetClientRect pobiera współrzędne obszaru okna klienta. Współrzędne klienta określić narożniki lewym górnym i dolnym rogu obszaru klienckiego. Ponieważ klient współrzędne są ustalane względem lewego górnego rogu obszaru okna klienta, współrzędne lewym górnym rogu są (0,0).

(BOOL GetClientRect HWND  hWnd, / / dojście do oknaLPRECTlpRect / / adres struktury dla klienta współrzędne);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, którego współrzędne klienta mają być pobierane.
lpRect
Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera współrzędne klienta. Członkowie lewej i górnej jest równa zero. Członkowie prawego i dolnego zawierają szerokość i wysokość okna.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Systemu Windows CE: Paski poleceń znajdują się w obszarze klienta.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, GetWindowRect, RECT

Index