STN_CLICKED

Wiadomości z powiadomieniem STN_CLICKED jest wysyłane, gdy użytkownik kliknie formant statyczne, który ma styl SS_NOTIFY. Okno nadrzędne formantu odbiera to powiadomienie poprzez wiadomości WM_COMMAND.

STN_CLICKED
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identyfikator formantu statyczne
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / dojście do kontroli statyczne 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty powiadamiające kontroli, STN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index