IRichEditOle::ConvertObject

Konwertuje obiektu nowego typu. To wywołanie ponownego ładowania obiektu, ale nie wymusza aktualizację; obiekt wywołujący musi to zrobić.

(HRESULT ConvertObject LONG  iob, REFCLSID  rclsidNew, LPCSTR  lpstrUserTypeNew  );
 

Parametry

iob
Indeks obiektu do konwertowania. Jeśli ten parametr jest REO_IOB_SELECTION, zaznaczony obiekt ma być konwertowane.
rclsidNew
Identyfikator klasy klasy, do której obiekt ma być konwertowane.
szUserTypeNew
Widoczne dla użytkownika wpisz nazwę klasy, do której obiekt ma być konwertowane.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK w przypadku sukcesu lub E_INVALIDARG, gdy indeks jest nieprawidłowy lub SCODE wrócił z OLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index