FINDTEXTEX

Zawiera informacje o tekst do wyszukania w formancie edycji wzbogaconej. Ta struktura jest używany wraz z wiadomością, EM_FINDTEXTEX.

 element TypeDef struct _findtextex {CHARRANGE chrg;      / / zakres wyszukiwania
    LPSTR lpstrText;     / / zakończony znakiem null ciągu znaleźć
    CHARRANGE chrgText;  / / zakres tekstu zostanie znaleziony
} FINDTEXTEX 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.
Unicode:Zdefiniowane jako struktur Unicode i ANSI.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur

Index