IRichEditOleCallback::GetContextMenu

Kwerend aplikacji do menu kontekstowego do użycia na prawym przyciskiem myszy w dół.

(HRESULT GetContextMenu Program WORD  seltyp,  LPOLEOBJECT  lpoleobj,  CHARRANGE DALEKO  * lpchrg,  HMENU DALEKO  * lphmenu  );
 

Parametry

seltype
typ zaznaczenia
lpoleobj
Wskaźnik do struktury obiekt określająca pierwszy zaznaczony obiekt OLE, jeśli zaznaczenie zawiera jeden lub więcej obiektów NULL inaczej. Obiekt wywołujący musi używać AddRef do przyrost wartości licznika odwołań obiektu, jeżeli posiada na niego.
lpchrg
Wskaźnik do struktury CHARRANGE zawierający bieżące zaznaczenie.
lphmenu
Wskaźnik do zmiennej zawierający uchwyt menu kontekstowego, aby użyć. Ten parametr jest ignorowany, jeśli zwracany jest błąd. Formant edycji wzbogaconej niszczy menu, gdy jest zakończone z nim, więc klient nie powinien.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, CHARRANGE, IRichEditOleCallback