IRichEditOle::ContextSensitiveHelp

Informuje, że bogate edytować formantu, który należy przejść do lub z trybu pomocy kontekstowej. Formant edycji wzbogaconej wywołuje metodę ContextSensitiveHelp w obiekt miejsce, które jest obecnie aktywne, jeśli zmiana stanu jest występujących.

(HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametry

fEnterMode
Wartość TRUE, jeśli do trybu kontekstowa; w przeciwnym razie, FALSE.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Można użyć GetScode do pobrania SCODE. Może mieć wartość S_OK w przypadku sukcesu lub pewną inną wartość zwracany przez obiekty OLE.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index