Tworzenie formantu Rich Edit

Aby utworzyć formant edycji wzbogaconej, wywołania funkcji funkcji CreateWindowEx , określając klasy okno edycji wzbogaconej. Jeśli używasz edycji wzbogaconej 1.0 (RICHED32.Biblioteka DLL), określenie "RichEdit" dla parametru klasy okna. Jeśli używasz edycji wzbogaconej wersja 2.0 (RICHED20.Biblioteka DLL), określić RICHEDIT_CLASS dla parametru klasy okno.

Rich edycyjnym obsługuje większość style okien z formantów edycyjnych, a także dodatkowe style. Należy określić styl okna ES_MULTILINE, jeśli chcesz umożliwić więcej niż jednego wiersza tekstu w formancie.

Index