Komunikaty powiadamiające Rich Edit

Rich edycyjnym obsługuje większość komunikaty powiadamiające stosowane w formantach edycyjnych, plus następujące komunikaty powiadamiające. Formant edycji wzbogaconej wysyła następujące komunikaty powiadamiające tylko wtedy, gdy te zostały włączone za pomocą wiadomości EM_SETEVENTMASK.

EN_CORRECTTEXT
EN_DROPFILES
EN_IMECHANGE
EN_LINK
EN_MSGFILTER
EN_OLEOPFAILED
EN_PROTECTED
EN_REQUESTRESIZE
EN_SAVECLIPBOARD
EN_SELCHANGE
EN_STOPNOUNDO

Index