IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

Kwerend aplikacji do tego, czy obiekt powinien zostać dodany. Członek ten nazywa się podczas wklejania oraz podczas czytania RTF.

 (HRESULT QueryInsertObject LPCLSID  lpclsid, LPSTORAGE  lpstg, LONG  PK  );
 

Parametry

lpclsid
Identyfikator klasy obiektu dodaje się.
lpstg
Magazyn zawierającej obiekt.
pk
Położenia znaku, przy którym zostanie wstawiony obiekt.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Jeśli SCODE wynikiem jest wartość S_OK, obiekt nie jest wstawiany.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOleCallback

Index