EDITSTREAM

Struktura EDITSTREAM zawiera informacje, że aplikacja przekazuje na formant edycji wzbogaconej w wiadomości EM_STREAMIN lub EM_STREAMOUT . Formant edycji wzbogaconej używa informacji do przesyłania strumienia danych do lub z kontroli.

element TypeDef struct _editstream {DWORD dwCookie; 
    DWORD dwError; 
    EDITSTREAMCALLBACK pfnCallback; 
} EDITSTREAM 

 

Członkowie

dwCookie
Określa wartość zdefiniowanych przez aplikację, która formant edycji wzbogaconej przechodzi do funkcji wywołania zwrotnego EditStreamCallback określonej przez członka pfnCallback.
dwError
Wskazuje wyniki strumień przychodzący (odczyt) lub operacji strumienia ruch wychodzący (zapisu). Wartość zero oznacza brak błędu. Wartość może być wartość zwrócona przez funkcję EditStreamCallback lub kod wskazujący, że formant napotkał błąd.
pfnCallback
Wskaźnik do funkcji EditStreamCallback , która jest funkcją zdefiniowanych przez aplikację, że formant wzywa do transferu danych. Formant wymaga funkcji wywołania zwrotnego wielokrotnie, przeniesienie części danych z każdego wywołania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richedit.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, Rich Edit struktur, EditStreamCallback, EM_STREAMIN, EM_STREAMOUT

Index