IRichEditOle::SetDvaspect

Ustawia aspekt, używany przez formant edycji wzbogaconej do rysowania obiektu. To wywołanie nie zmienia rysunku informacje buforowane w obiekcie; należy to zrobić przez obiekt wywołujący. Wywołanie powoduje, że obiekt zostać odświeżone.

(HRESULT SetDvaspect LONG  iob, DWORD  dvaspect  );
 

Parametry

iob
Indeks obiektu, którego aspekt należy ustawić. Jeśli ten parametr jest REO_IOB_SELECTION, aspekt zaznaczony obiekt ma zostać utworzona.
dvaspect
Aspekt podczas rysowania. Wartości są definiowane przez obiekty OLE.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK lub E_INVALIDARG, gdy indeks jest nieprawidłowy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Omówienie kontroli Rich Edit, interfejsów OLE Rich Edit, IRichEditOle

Index