IRichEditOle::HandsOffStorage

Informuje formant edycji wzbogaconej, aby zwolnić jego odniesienie do interfejsu magazynu skojarzone z określonym obiektem. To wywołanie nie wywoływać obiektu IPersistStorage::HandsOffStorage metody, obiekt wywołujący musi to zrobić.

(HRESULT HandsOffStorage LONG iob  );
 

Parametry

iob
Indeks obiektu, którego składowania zwolnione. Jeśli ten parametr jest REO_IOB_SELECTION, Magazyn zaznaczony obiekt jest zwolniony.

Zwraca wartości

Zwraca sukces stanu. Użycie GetScode do pobrania SCODE. Może być wartość S_OK lub E_INVALIDARG, gdy indeks jest nieprawidłowy.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w richole.h.

Zobacz też

Bogate edytować Omówienie kontroli, interfejsów OLE Rich Edit, IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index