Rich Edit Control odniesienia

Wiadomości, wiadomości powiadomień i struktur związanych z edycji wzbogaconej, które formanty są pogrupowane następująco. Niektóre z tych aplikacji, którą programowania elementów interfejsu (API) również są używane z jest edytowanie formantów.

Formatowanie

CHARFORMAT
CHARFORMAT2
EM_GETCHARFORMAT
EM_GETPARAFORMAT
EM_GETRECT
EM_SETBKGNDCOLOR
EM_SETCHARFORMAT
EM_SETEVENTMASK
EM_SETPARAFORMAT
EM_SETRECT
PARAFORMAT2

Wybór i Hit badania

CHARRANGE
EM_CHARFROMPOS
EM_EXGETSEL
EM_EXSETSEL
EM_GETFIRSTVISIBLELINE
EM_GETSEL
EM_HIDESELECTION
EM_POSFROMCHAR
EM_SELECTIONTYPE
EM_SETSEL
EN_SELCHANGE
SELCHANGE

Tekst operacji

EM_EXLIMITTEXT
EM_FINDTEXT
EM_GETLIMITTEXT
EM_GETSELTEXT
EM_GETTEXTRANGE
EM_REPLACESEL
EM_SETLIMITTEXT
FINDTEXT
OBIEKTU TEXTRANGE

Program Word i podziały

EM_EXLINEFROMCHAR
EM_FINDWORDBREAK
EM_GETWORDBREAKPROC
EM_SETWORDBREAKPROC
EM_GETWORDBREAKPROCEX
EM_SETWORDBREAKPROCEX
EditWordBreakProcEx

Linie i przewijanie

EM_GETLINE
EM_GETLINECOUNT
EM_GETTHUMB
EM_LINEFROMCHAR
EM_LINEINDEX
EM_LINELENGTH
EM_LINESCROLL
EM_SCROLL
EM_SCROLLCARET

Edycja operacji

EM_CANPASTE
EM_CANUNDO
EM_EMPTYUNDOBUFFER
EM_PASTESPECIAL
EM_UNDO

Strumienie

EDITSTREAM
EM_STREAMIN
EM_STREAMOUT

Drukowanie

EM_DISPLAYBAND
EM_FORMATRANGE
EM_SETTARGETDEVICE
FORMATRANGE

Bottomless Rich edycyjnym

EM_REQUESTRESIZE
EN_REQUESTRESIZE
REQRESIZE

OLE interfejsów

IRichEditOle
IRichEditOleCallback

Różne

EM_GETEVENTMASK
EM_GETIMECOLOR
EM_GETIMEOPTIONS

EM_GETMODIFY

EM_GETOPTIONS
EM_GETPUNCTUATION

EM_GETWORDWRAPMODE

EM_SETEVENTMASK

EM_SETIMECOLOR

EM_SETIMEOPTIONS

EM_SETEVENTMASK

EM_SETMODIFY
EM_SETREADONLY
EM_SETOPTIONS
EM_SETPUNCTUATION
EM_SETWORDWRAPMODE
EN_CHANGE
EN_CORRECTTEXT
EN_DROPFILES
EN_ERRSPACE
EN_HSCROLL
EN_IMECHANGE
EN_KILLFOCUS
EN_MAXTEXT
EN_MSGFILTER
EN_OLEOPFAILED
EN_PROTECTED

EN_SAVECLIPBOARD
EN_SETFOCUS

EN_STOPNOUNDO
EN_UPDATE
EN_VSCROLL
WM_CONTEXTMENU
WM_CTLCOLOREDIT

COMPCOLOR
ENCORRECTTEXT
ENDROPFILES
ENOLEOPFAILED
ENPROTECTED
ENSAVECLIPBOARD
INTERPUNKCJA
MSGFILTER

Index