EndUpdateResource

Funkcja EndUpdateResource kończy się aktualizacja zasobu w pliku wykonywalnym.

(BOOL EndUpdateResource UCHWYT  hUpdate, / / dojście do pliku aktualizacjiBOOLfDiscard / / zapis Flaga);
 

Parametry

hUpdate
Uchwyt w aktualizacji zasobu. Ten uchwyt jest zwracana przez funkcję BeginUpdateResource.
fDiscard
Określa, czy zapisać aktualizacje zasobów do pliku wykonywalnego. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, do pliku wykonywalnego są wprowadzane żadne zmiany. Jeżeli ma wartość FAŁSZ, zmiany.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja zakończy się pomyślnie i zmiany zakumulowanego zasobów określonych przez wywołania funkcji UpdateResource są zapisywane w określonym pliku wykonywalnego, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Nieobsługiwane.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w winbase.h.
Importowanie biblioteki:Należy użyć kernel32.lib.
Unicode:Implementowane jako wersje Unicode i ANSI w systemie Windows NT.

Zobacz też

Przegląd zasobów, funkcji zasobów, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index