EnumResNameProc

Funkcja EnumResNameProc jest funkcją wywołanie zwrotne definiowane przez aplikacji używane z funkcją EnumResourceNames . Otrzyma nazw zasobów. Typ ENUMRESNAMEPROC określa wskaźnik do funkcji wywołania zwrotnego. EnumResNameProc jest symbolem zastępczym nazwy funkcji zdefiniowanych przez aplikację.

(BOOL wywołania zwrotnego EnumResNameProc UCHWYT  hModule, / / moduł obsługiLPCTSTRlpszType, / / wskaźnik do zasobu wpiszLPTSTRlpszName, / / wskaźnik nazwa zasobuDługiefikcyjnymi / / zdefiniowanych przez aplikację parametr);
 

Parametry

hModule
Uchwyt do modułu, którego plik wykonywalny zawiera zasoby, dla których wyliczane są nazwy. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja wylicza nazwy zasobów w module umożliwia tworzenie bieżącego procesu.
lpszType
Wskaźnik ciąg zakończony zerem, określający nazwę typu zasobu, którego nazwa jest wyliczania. Dla typów zasobów standardowe ten parametr powinien być jednym z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
RT_ACCELERATOR Akcelerator tabeli
RT_ANICURSOR Animowanych kursorów
RT_ANIICON Animowana ikona
RT_BITMAP Mapa bitowa zasobów
RT_CURSOR Zależne od sprzętu kursor zasobów
RT_DIALOG Okno dialogowe
RT_FONT Zasób czcionki
RT_FONTDIR Zasób katalogu czcionki
RT_GROUP_CURSOR Kursor niezależną od sprzętu zasobów
RT_GROUP_ICON Ikona niezależną od sprzętu zasobów
RT_HTML Dokument HTML
RT_ICON Zależne od sprzętu ikonę zasobu
RT_MENU Menu zasobów
RT_MESSAGETABLE Wiadomości-spisu
RT_PLUGPLAY Zasób typu Plug and play
RT_RCDATA Zdefiniowane przez aplikację zasobów (nieprzetworzone dane)
RT_STRING Ciąg-spisu
RT_VERSION Wersja zasobów
RT_VXD VXD

lpszName
Wskaźnik ciąg zakończony zerem, określający nazwę zasobu, którego nazwa jest wyliczania.
fikcyjnymi
Określa zdefiniowane przez aplikację Parametr przekazany do funkcji EnumResourceNames . Ten parametr może służyć do sprawdzania błędów.

Zwraca wartości

Ta funkcja wywołania zwrotnego powinien zwracać wartość PRAWDA, aby kontynuować wyliczania; w przeciwnym razie należy zwraca FALSE przestanie wyliczania.

Uwagi

Aplikacja musi zarejestrować tę funkcję przekazując swój adres do funkcji EnumResourceNames.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w winbase.h.
Importowanie biblioteki:Zdefiniowane przez użytkownika.

Zobacz też

Przegląd zasobów, funkcji zasobów, EnumResourceNames

Index