RemoveMenu

Funkcja RemoveMenu usuwa element menu lub odłączenie podmenu menu określony. Jeśli element menu otwiera rozwijanego menu lub podmenu, RemoveMenu nie zniszczy menu lub jego uchwyt, umożliwiając menu ma zostać ponownie użyta. Zanim ta funkcja zostaje wywołana, funkcja GetSubMenu należy pobrać uchwyt z rozwijanego menu lub podmenu.

(BOOL RemoveMenu HMENU  hMenu, / / obsługi menuUINTuPosition, / / elementu menu pozycji lub identyfikatorUINTuFlags / / elementu menu Flaga);
 

Parametry

hMenu
Dojście do menu aby zmienić.
uPosition
Określa element menu ma być usunięta, określone przez parametr uFlags.
uFlags
Określa, w jaki sposób interpretowane parametr uPosition . Ten parametr należy wybrać jedną z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
MF_BYCOMMAND Wskazuje, że ten uPosition podaje identyfikator elementu menu. Jeżeli określono flagę MF_BYCOMMAND ani MF_BYPOSITION, Flaga MF_BYCOMMAND jest flagę domyślną.
MF_BYPOSITION Wskazuje, że ten uPosition daje od zera względne położenie elementu menu.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy wywołać GetLastError.

Uwagi

Aplikacja musi wywołać funkcję DrawMenuBar w każdym przypadku zmiany menu, czy menu jest wyświetlane okno.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, CreatePopupMenu, DeleteMenu, DrawMenuBar, GetSubMenu

Index