SetMenuDefaultItem

Funkcja SetMenuDefaultItem ustawia domyślny element menu dla określonego menu.

(BOOL SetMenuDefaultItem HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Parametry

hMenu
Dojście do menu aby ustawić element domyślny dla.
uItem
Identyfikator lub położenie nowego elementu menu Domyślny lub – 1 nie elementu Domyślny. Znaczenie tego parametru zależy od wartości fByPos.
fByPos
Wartość określająca rozumieniu uItem. Jeśli ten parametr ma wartość FALSE, uItem jest identyfikator elementu menu. W przeciwnym wypadku jest pozycji elementu menu.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy użyć funkcja GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, GetMenuDefaultItem

Index