GetMenuItemRect

Funkcja GetMenuItemRect pobiera prostokąta obwiedni dla elementu menu określonego.

(BOOL GetMenuItemRect HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  LPRECT  lprcItem  );
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna zawierającego menu.

Systemu Windows NT w wersji 5.0 i Windows 98: Jeśli ta wartość jest NULL, a parametr hMenu reprezentuje menu podręczne, funkcja będzie znaleźć okno menu.

hMenu
Dojście do menu.
uItem
Od zera pozycja elementu menu.
lprcItem
Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera prostokąta obwiedni menu określonego towaru wyrażona zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi.

Zwraca wartości

Jeśli funkcja, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest równa zero. Aby uzyskać rozszerzonych informacji o błędach, należy użyć funkcja GetLastError.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Menu omówienie, Funkcje Menu, RECT

Index