Dodawanie linii i wykresy do Menu

Poniższy przykładowy kod ilustruje sposób tworzenia menu, które zawiera element menu mapy bitowe. Tworzy dwa menu. Pierwszy z nich to menu Wykres, zawierający trzy element menu mapy bitowe: wykres kołowy, wykres liniowy i wykres słupkowy. W przykładzie pokazano, jak załadować te bitmapy z pliku zasobów aplikacji, a następnie użyj funkcji CreatePopupMenu i AppendMenu zawsze zwraca do utworzenia menu i elementy menu.

Drugim menu to menu linii. Zawiera on bitmapy przedstawiający style linii, świadczone przez piórem wstępnie zdefiniowanych w systemie. Bitmapy styl linii są tworzone w czasie wykonywania za pomocą funkcji interfejsu GDI.

Oto definicje zasobów bitmapy w pliku zasobu definicji aplikacji.

 BITMAPY PIE pie.bmp BITMAP linii line.bmp BAR BITMAPY bar.bmp 

 

Tutaj są odpowiednie fragmenty pliku nagłówka aplikacji.

/ / Identyfikatory elementu menu # define IDM_SOLID PS_SOLID # define IDM_DASH PS_DASH # define IDM_DASHDOT PS_DASHDOT # define IDM_DASHDOTDOT PS_DASHDOTDOT # define # define # define 2 IDM_LINE 1 IDM_PIE IDM_BAR 3 / / typ linii flagi # definiować stałe 0 # define DOT 1 # define DASH 2 # define 3 DASHDOT # define DASHDOTDOT 4 / / hrabia piór # define CPENS 5 / / wykresów typu flagi # zdefiniować WYCINKA 1 # define LINIĘ 2 # define BAR 3 / / Function prototypy LRESULT APIENTRY MainWndProc (HWNDUINT, WPARAM, FIKCYJNYMI); 
VOID MakeChartMenu(HWND); 
VOID MakeLineMenu (HWND, HPEN, HBITMAP) 

 

W poniższym przykładzie pokazano, jak menu i element menu mapy bitowe są tworzone w aplikacji.

LRESULT APIENTRY MainWndProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 
  static HPEN hpen[CPENS]; 
  static HBITMAP hbmp[CPENS]; 
  int i; 
 
  switch (uMsg) 
  { 
    case WM_CREATE: 
 
      // Create the Chart and Line menus. 
 
      MakeChartMenu(hwnd); 
      MakeLineMenu(hwnd, hpen, hbmp); 
      return 0; 
 
    // Process other window messages. 
 
    case WM_DESTROY: 
 
      for (i = 0; i < CPENS; i++) 
      { 
        DeleteObject(hbmp[i]); 
        DeleteObject(hpen[i]); 
      } 
 
      PostQuitMessage(0); 
      break; 
 
    default: 
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); 
  } 
  return NULL; 
} 
 
VOID MakeChartMenu(HWND hwnd) 
{ 
  HBITMAP hbmpPie;  // handle to pie chart bitmap  
  HBITMAP hbmpLine;  // handle to line chart bitmap 
  HBITMAP hbmpBar;  // handle to bar chart bitmap  
  HMENU hmenuMain;  // handle to main menu     
  HMENU hmenuChart;  // handle to Chart menu 
 
  // Load the pie, line, and bar chart bitmaps from the 
  // resource-definition file. 
 
  hbmpPie = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(PIE)); 
  hbmpLine = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(LINE)); 
  hbmpBar = LoadBitmap(hinst, MAKEINTRESOURCE(BAR)); 
 
  // Create the Chart menu and add it to the menu bar. 
  // Append the Pie, Line, and Bar menu items to the Chart 
  // menu. 
 
  hmenuMain = GetMenu(hwnd); 
  hmenuChart = CreatePopupMenu(); 
  AppendMenu(hmenuMain, MF_STRING | MF_POPUP, (UINT) hmenuChart, 
    "Chart"); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_PIE, (LPCTSTR) hbmpPie); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_LINE, 
    (LPCTSTR) hbmpLine); 
  AppendMenu(hmenuChart, MF_BITMAP, IDM_BAR, (LPCTSTR) hbmpBar); 
 
  return; 
} 
 
VOID MakeLineMenu(HWND hwnd, HPEN phpen, HBITMAP phbmp) 
{ 
  HMENU hmenuLines;    // handle to Lines menu   
  HMENU hmenu;      // handle to main menu       
  COLORREF crMenuClr;   // menu-item background color    
  HBRUSH hbrBackground;  // handle to background brush    
  HBRUSH hbrOld;     // handle to previous brush     
  WORD wLineX;      // width of line bitmaps      
  WORD wLineY;      // height of line bitmaps      
  HDC hdcMain;      // handle to main window's DC    
  HDC hdcLines;      // handle to compatible DC     
  HBITMAP hbmpOld;    // handle to previous bitmap    
  int i;         // loop counter           
 
  // Create the Lines menu. Add it to the menu bar. 
 
  hmenu = GetMenu(hwnd); 
  hmenuLines = CreatePopupMenu(); 
  AppendMenu(hmenu, MF_STRING | MF_POPUP, 
    (UINT) hmenuLines, "&Lines"); 
 
  // Create a brush for the menu-item background color. 
 
  crMenuClr = GetSysColor(COLOR_MENU); 
  hbrBackground = CreateSolidBrush(crMenuClr); 
 
  // Create a compatible device context for the line bitmaps, 
  // and then select the background brush into it. 
 
  hdcMain = GetDC(hwnd); 
  hdcLines = CreateCompatibleDC(hdcMain); 
  hbrOld = SelectObject(hdcLines, hbrBackground); 
 
  // Get the dimensions of the check-mark bitmap. The width of 
  // the line bitmaps will be five times the width of the 
  // check-mark bitmap. 
 
  wLineX = GetSystemMetrics(SM_CXMENUCHECK) * (WORD) 5; 
  wLineY = GetSystemMetrics(SM_CYMENUCHECK); 
 
  // Create the bitmaps and select them, one at a time, into the 
  // compatible device context. Initialize each bitmap by 
  // filling it with the menu-item background color. 
 
  for (i = 0; i < CPENS; i++) 
  { 
    phbmp[i] = CreateCompatibleBitmap(hdcMain, wLineX, wLineY); 
    if (i == 0) 
      hbmpOld = SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    else 
      SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    ExtFloodFill(hdcLines, 0, 0, crMenuClr, FLOODFILLBORDER); 
  } 
 
  // Create the pens. 
 
  phpen[0] = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[1] = CreatePen(PS_DOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[2] = CreatePen(PS_DASH, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[3] = CreatePen(PS_DASHDOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
  phpen[4] = CreatePen(PS_DASHDOTDOT, 1, RGB(0, 0, 0)); 
 
  // Select a pen and a bitmap into the compatible device 
  // context, draw a line into the bitmap, and then append 
  // the bitmap as an item in the Lines menu. 
 
  for (i = 0; i < CPENS; i++) 
  { 
    SelectObject(hdcLines, phbmp[i]); 
    SelectObject(hdcLines, phpen[i]); 
    MoveToEx(hdcLines, 0, wLineY / 2, NULL); 
    LineTo(hdcLines, wLineX, wLineY / 2); 
    AppendMenu(hmenuLines, MF_BITMAP, i + 1, 
      (LPCTSTR) phbmp[i]); 
  } 
 
  // Release the main window's device context and destroy the 
  // compatible device context. Also, destroy the background 
  // brush. 
 
  ReleaseDC(hwnd, hdcMain); 
  SelectObject(hdcLines, hbrOld); 
  DeleteObject(hbrBackground); 
  SelectObject(hdcLines, hbmpOld); 
  DeleteDC(hdcLines); 
 
  return; 
} 
 

Index